หน้าหลัก

  

EENET2024

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16
สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand)
ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ EENET 2024
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

 

 

หลักการและเหตุผล

การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network: EENET) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมทางวิชาการนี้เป็นการประชุมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยปี พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (Electrical Engineering Network 2024: EENET2024) ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอัศวรรณหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

กำหนดการสำคัญ

 

Call for Paper

Keynote Speakers

 

เครือข่าย EENET

 

ผู้สนับสนุนการจัดงาน